BANKA İŞLETMELERİNDE ETİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: ZİRAAT BANKASI ÖRNEĞİ

Yusuf ESMER

Özet


Bu çalışmanın amacı, etik liderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla Ziraat Bankası çalışanları üzerinde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın ana kütlesini Mart 2011 itibariyle Ziraat Bankası bünyesinde faaliyet gösteren 1408 şube ve 23.695 personel oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, Yılmaz (2005) tarafından geliştirilen ve Esmer (2011) 'in yüksek lisans tezinde kullandığı “Etik Liderlik Ölçeği” ile Meyer ve Allen tarafından geliştirilen (1997), Karakuş (2005) tarafından uyarlaması yapılan ve Karagöz (2008) `ün yüksek lisans tezinde kullandığı “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” yardımıyla toplanmıştır. Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen ve örneklem grubundaki personelin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla bir “Kişisel Bilgi Formu” da kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler SPPS yardımıyla analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre etik liderlik ile örgütsel bağlılık arasında bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca banka çalışanlarının örgütsel bağlılık eğilimleri ve etik liderlik eğilimleri ile yaş ve gelir açısından ters, eğitim düzeyi ile de aynı yönlü bir ilişkiye sahip olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler


Etik; Etik Liderlik; Örgütsel Bağlılık; Ziraat Bankası

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ATAYMAN, V. (2006), Etik, Donkişot Yayınları, İstanbul.

AYDIN, İ.(2006), Eğitim ve Öğretimde Etik, Pegem A Yayıncılık, 2.Baskı, Ankara.

BROWN, M. (2007), Misconceptions of Ethical Leadership, How to Avoid Potential Pitfalls, Journal of Organizational Dynamics, 36(2):140-155.

BEOWN, M., Trevino, L. (2006), Ethical Leadership, A Review And Future Directions, The Leadership Quarterly, 17: 595-616.

BROWN, M., TREVİNO, L., HARRİSON, D. (2005), Ethical leadership, A social learning perspective for construct development and testing, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97:117-134.

BOLAT, Oya I.. ve BOLAT, T. (2008), Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlık İlişkisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(19), 75-94

BÜYÜKÖZTÜRK, Ş.(2004), Veri Analizi El Kitabı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.

CENGİZ, Aytül A. (2001), Kişisel Özelliklerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri ve Eskişehir`de Sağlık Personeli Üzerinde Bir uygulama, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

DALE, K., FOX, M. (2008) Leadership Style and Organizational Commitment: Mediating Effect of Role Stress, Journal of Managerial Issues, XX(1), Spring, 109-130.

DİCK, G., METCALFE, B.(2001), Managerial Factors and Organizational Commitment: A Comparative Study of Police Officers and Civilian Staff, The International Journal of Public Sector Management, 14(2), 111-128.

ESMER Y. (2011), İşletmelerde Etik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: T.C. Ziraat Bankası Örneği Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

FREEMAN, R., STEWART, L. (2011), Developing Ethical Leadership; Business Roundtable Institute for Corporate Ethics http://www.corporate ethics.org/pdf/ethical_leadership.pdf, 25 Mart 2011.

FULMER, R. (2004), The Challenge of Ethical Leadership, Organizational Dynamics, 33(3):307-317.

HOOGH, A., HARTOG, D. (2008), Ethical and despotic leadership, relationships with leader's social responsibility, top management team effectiveness and subordinates' optimism, A multi-method study, The Leadership Quarterly, 19: 297-311.

HUNT, Shelby D., WOOD, Van R., CHONKO, Lawrance B. (1989),Corporate Ethical Values and Organizational Commitment in Marketing, Journal of Marketing, 53, 79-90.

KARAHAN, A. (2008), Hastanelerde Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Afyonkarahisar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, X(1), 145-162.

KARAGÖZ, A. (2008), İlk ve Ortaöğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Etik Liderlik Rolleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlıkları Arasındaki İlişki (Bursa İli Örneği), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Karakuş, M. (2005), Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adanmışlık Düzeyleri - Elazığ ili Örneği, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya.

KURTULUŞ, K. (1996), Pazarlama Araştırmaları, Avcıol Basım, İstanbul.

MEYER, J. P., ALLEN, N. J.(1991), A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resources Management Review, 1, 61-89.

Meyer, J.P., Allen J.N. (1997), Commitment in The Workplace-Theory, Research And Application, Sage Publications, California.

ÖZDAŞLI, K., AKIN, O.(2013), Etik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Muhasebe Bürolarında Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış , 2013(40), 29-42.

ÖZKAN, Y. (2005), Örgütsel Sosyalleşme Sürecinin Öğretmenlerin Örgüte Bağlılıklarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

SAMADOV, S. (2006), İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılık: Özel Sektörde Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

USAL, A, KUŞLUVAN, Z.(2002), Davranış Bilimleri, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, İzmir.

TREVİNO, Linda K., HARTMAN, L. P., BROWN, M.(2000) Moral person and moral manager: How executives develop a reputation for ethical leadership, California Management Review, 42(4), 128-142.

YAMANE, T. (2005), Temel Örnekleme Yöntemleri, (Çev. Alptekin Esin, M. Akif Bakır ve Celal Aydın), Literatür Yayınları, İstanbul.

YILMAZ, E. (2005), Okullarda Örgütsel Güven Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 739-756.

ZHU, W., MAY, D., AVOLİO, B. (2004), The Impact of Ethical Leadership Behavior on Employee Outcomes: The Roles of Psychological Empowerment and Authenticity, Journal of Leadership and Organizational Studies, 11(1):16-26.

TBB (Türkiye Bankalar Birliği),2011.http:// www.tbb.org.tr, 28 Mart 2011


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)