AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KIRSAL TURİZM POLİTİKASI VE AKSARAY’DA UYGULANABİLİRLİĞİ

Selma AYTÜRE

Özet


Çalışma kapsamında, AB Politikalarının Aksaray İlimizde uygulanması halinde ne gibi uygulamalar olabileceği irdelenmiş, 2013 sonrası yeni programlama dönemi için Aksaray’daki fırsatlar göz önüne serilerek, Aksaray’ın kapsam içine alınmasının önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, öncelikle AB Kırsal Kalkınma Politikası ve bu kapsamda Kırsal Turizm Politikaları hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikaları incelenmiş ve Türkiye'de Kırsal Turizmle ilgili mevzuat değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye’de AB politikalarının uygulanması halinde bunun Aksaray ilimize ne şekilde yansıyacağı üzerine bir değerlendirme yapılmış ve atılması gerekli adımlarla ilgili gerekli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Kırsal Turizm; AB; Türkiye; Aksaray

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AB resmi gazeteleri

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı, 2010, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Ankara.

Baykal,F.(2012), “Avrupa’da Kırsal Turizm Uygulamaları ve Kırsal Turizm Örgütlenmeleri”, Türktarım, 206, 20-23.

Doğan, S. ve Akşahin, B., (2011), Türkiye ve Avrupa Birliği’nde Kırsal Kalkınma, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara.

Geray, C., (2011), Kırsal Gelişme Politikaları, Phoenix Yayınevi-257, Ankara.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aksaray İl Müdürlüğü verileri

Kırsal Kalkınma Planı, 2011, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayını, Ankara.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aksaray İl Müdürlüğü verileri

Şerefoğlu,C., (2009), “Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü-2007-2013 Yılları Arasında Uygulanacak Olan IPARD Kırsal Kalkınma Programındaki Yeri, Önemi ve Beklenen Gelişmeler”, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara.

Şerefoğlu, C. (2012), “Kırsal Turizmin Türk Turizm Politikasındaki Yeri ve Önemi”, Türktarım, 204, 40-42.

Zurnacı, N. (2012), “Kırsal Turizmin Önündeki Engeller”, Türktarım, 206, 38-39.

http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=5

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2013_ilerleme_raporu_tr.pdf

http://www.aeri.org.tr/PDF/166.AB.K.K.P.TKK.SIO.pdf,

http://www.europa.eu/agriculture

http://homepage.uludag.edu.tr/~serkan/rural.pdf,

http://www.mevzuat.dpt.gov.tr/ypk/2006/20060204-9-2.pdf

http://www.tarim.gov.tr

http://www.tkdk.gov.tr


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)