AHLAT, KIRSAL BÖLGESİNDE GASTRONOMİ TURİZMİNİN MUHTEMEL TOPLUMSAL ETKİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Davut KODAŞ, Erkan DİKİCİ

Özet


Bireylerarası ilişkilerin etkin rol oynadığı ve bu ilişkilerin meydana getirdiği etkileşimlerden, birçok disiplinin ortaya çıktığı görülebilmektedir. Bu disiplinler arasında kültür ve gelenek üzerinde büyük bir rolü olan turizm disiplini de yer almaktadır. Turizm, günümüzde büyük bir kitlesel ve toplumsal faaliyet olarak kabul edilirken, kendi içerisinde de birçok alternatif türlerini de ortaya çıkarmıştır. Alternatif turizm faaliyetleri içerisinde önem kazanan alanlardan birisi de, gastronomi turizmi olarak görülmektedir. Yemek ve yemek kültürünün, turizm ve toplum ilişkisi üzerinde ele alınması ile önem kazanan gastronomi turizmi, turizm alanında son yıllarda birçok çalışmaya konu olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, kırsal turizm bölgelerinde gerçekleşen gastronomi turizminin meydana getirdiği toplumsal etkileri ortaya koyabilmektir. Çalışmada, nitel araştırma yaklaşımlarından yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, 2012 yılı Ağustos ayında Bitlis ilinin Ahlat ilçesinde ikamet eden yerli halk ile yapılan yüz yüze görüşmeler neticesinde toplanmıştır. Görüşme yöntemiyle elde edilen verilerin analizinde betimleyici analiz tekniği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Turizm; Sosyoloji; Gastronomi Turizmi; Turizm Sosyolojisi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AMIRA, F. (2009) The Role of Local Food in Maldives Tourism: A Focus on Promotion and Economic Development, New Zealand Tourism Research Institute.

AVCIKURT, C. (2003). Turizm Sosyolojisi, Detay Yayıncılık, Ankara

AVCIKURT, C.; SARIOĞLAN, M. ve GÖKSEL K. G. (2007). Yiyecek-İçecek Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış. I. Ulusal Gastronomi Sempozyumu, Antalya.

BAHAR, H.İ. (2009). Sosyoloji, Uşak Yayınları, Ankara.

BERBER, Ş. (2003). Sosyal Değişme Katalizörü Olarak Turizm ve Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), (s:205-221).

BEŞİRLİ, H. (2010).Yemek, Kültür ve Kimlik. Milli Folklor Dergisi Yıl.22,(87).

CULLEN, P. (1994). Time, Tastes and Technology: The Evolution of Eating Out, British Food Journal, 96(10), (s:4-9).

ÇELA, A., LANKFORD, J.K. ve LANKFORD, S. (2007). Local food festivals in Northeast Iowa communities: A visitor and economic impact study. Managing Leisure 12, (s:171–186).

DOĞDUBAY, M., SARIOĞLAN, M., SAATÇİ, G,. (2011). Destinasyon Pazarlamasında Yerel Yönetimlerin Gastronomik Öğeleri Kullanma Eğilimlerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. V.Ulusal Gastronomi Sempozyumu, Antalya.

FIELDS, K., (2002). Demand For The Gastronomy Tourism Product:Motivational Factors. Hjalager, A. Richards, G. (Ed.), Tourism ve Gastronomi içinde, Routledge, London, (s:36-51).

GARRY, E.M. ve WILLIAM R.B. (1983). Relations Between Strangers and Structure and Meaning in Tourist System”, The Sociological Review, Vol.31, No:4, (s.669).

HAVILAND, W. A. (2002). Kültürel Antropoloji, (Çev. Hüsamettin İnaç-Seda Çiftçi). Kaknüs Yayınları, İstanbul.

IGNATOV, E. ve SMITH, S., (2006). Segmenting Canadian culinary tourists. Current Issues inTourism 9 (3), (s:235–255).

İÇLİ, G. (2005). Sosyolojiye Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara.

KESİCİ, M. (2012). Kırsal Turizme Olan Talepte Yöresel Yiyecek ve İçecek Kültürünün Rolü, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23).

KIM, Y.G., EVES, A. ve SCARLES, C. (2009). Building A Model of Local Food Consumption on Trips and Holidays: A Grounded Theory Approach. International Journal of Hospitality Management, Vol. 28, No.3, (s:423-431).

KIVELA, J ve CROTTS, J. (2006). Tourism and Gastronomy: Gastronomy’s Influence on How Tourists Experience a Destination. Journal of Hospitality and Tourism Research 30 (3), (s:354–377).

KOZAK, N., KOZAK, M, ve KOZAK, M. (2011). Genel Turizm, İlkeler, Kavramlar, Detay Yayınevi, Ankara.

KÜÇÜKALTAN, Gül. (17–18 Nisan 2009). Küreselleşme Sürecinde Gastronomide Yöresel Tatların Turistlerin Destinasyon Tercihlerine ve Ülke Ekonomilerine Etkileri. III. Ulusal Gastronomi Sempozyumu, Antalya.

McIntosh, R., GOELDNER, C., RITCHIE, J., (1995). Tourism Principles, Practices, Philosophies, 7. Basım, Wiley, New York.

MENNELL, S. M., MURCOTT, A. ve VAN OTTERLOO, A. H. (1992). The Sociology of Food: Eating, Diet & Culture. London: Sage.

NARINE, T. ve BADRIE, N. (2007). Influential Factors Affecting Food Choices of Consumers When Eating Outside the Household in Trinidad, West Indies, Journal of Food Products Marketing, 13(1), (s:19-29).

OLALI, H. (1988). Turizm Ekonomisi. Ofis Ticaret Matbaacılık San. Ltd. Şti. İzmir.

ÖZDEMİR, B. (2010). Dışarda Yemek Yeme Olgusu: Kuramsal Bir Model Önerisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21 (2), (s:218-232)

ÖZDEMİR, M.(1992). Turizmin Türkiye’nin Sosyo Ekonomik Yapısına Etkileri. Kök Sav Yayınları, Ankara.

ÖZTÜRK, M, M. ve COŞKUN, M,K. (1999), Sosyoloji. Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara

PARK, C. (2004). Efficient or Enjoyable? Consumer Values of Eating Out and Fast Food Restaurant Consumption in Korea, International Journal of Hospitality Management, (23), (s:87-94).

PAVESIC, D. V. (1989). Psychological Aspects of Menu Pricing. International of Hospitality Management, 8(1), (s:43-49).

PEDRAJA, M. ve YAGUE, J. (2001). What Information Do Customers Use When Choosing a Restaurant. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 13 (6), (s:316-318).

PLUMMER, R., TELFER, D., HASHIMOTO, A. ve SUMMERS, R. (2005). Beer Tourism in Canada Along The Waterloo-Wellington Ale Trail. Tourism, Management, 26 (3), (s:447–458).

QUAN, S. ve WANG, N. (2004). Towards a Structural Model of The Tourist Experience: An Illustration From Food Experiences In Tourism. Tourism Management (25),(s:297–305).

RIZAOĞLU, B. (2004). Turizm ve Toplumsallaşma. Detay Yayınevi. Ankara.

RYU, K., JANG, S., (2006). Intention to Experience Local Cuisine In a Travel Destination: The Modified Theory of Reasonable Action, Journal of Hospitality and Tourism Research, 30 (4), (s:507–516).

SAĞIR, A. ve YENEN, İ. (2012). Bir Yemek Sosyolojisi Denemesi Örneği Olarak Kağızman Mutfağı, Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu Bildiri Kitabı, 24-26 Mayıs 2012, Kars-Kağızman, (s:258-267).

SPARKS, B., (2007). Planning a Wine Tourism Vacation? Factors That Help To Predict Tourist Behavioral Intentions. Tourism Management, (28), (s:1180-1192).

SÜRÜCÜOĞLU, S. M. ve AKMAN, M. (1998). Türk Mutfağının Tarihsel Gelişimi ve Bugünkü Değişim Nedenleri, Standart Dergisi, Sayı:439, (s:42-53).

SYMONS, M. (1994). Simmel’s Gastronomic Sociology: An Overlooked Essay. Food and Foodways, 5(4), (s:333-351).

TALAS, M (2005), Tarihi Süreçte Türk Beslenme Kültürü ve Mehmet Eröz’e Göre Türk Yemekleri, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (18), (s:273-283).

TEZCAN, M. (1993). Yemeklerin Toplumsal Fonksiyonları, Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar (iç) Hz. Nimet Berkok Toygar, Kamil Toygar, Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları, Ankara, (s: 54-60).

TUCKER, H. (2003). Living With Tourism: Negotiating Identies in a Turkish Village. London: Routledge.

WARDE, A. ve MARTENS, L. (2000). Eating Out: Social Differentiation, Consumption and Pleasure. New York: Cambridge Press.

YURTSEVEN, R., KAYA, O. ve HARMAN, S. (2010). Yavaş Hareketi, Detay, Ankara.

YÜNCÜ, H, R. (2010). Sürdürülebilir Turizm Açısından Gastronomi Turizmi ve Perşembe Yaylası. X. Aybastı-Kabataş Kurultayı, Eskişehir.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)