TEKNOLOJİ YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİ YÖNETİM SÜRECİ

Dilek Arzu AKOLAŞ

Özet


Bilim ve teknolojinin temel amacı, araştırmacı insan gücü kaynaklarını geliştirerek, ucuz ve kaliteli yeni ürünlerin üretimini sağlamak ve refah seviyesinin artırılmasına hizmet etmektir (Güleç 1994 1). Özellikle iletişim alanındaki teknolojik gelişmeler, sadece uluslararası ticari faaliyetin gelişmesine neden olmamış, aynı zamanda diğer ülkelerdeki hayat tarzları ile olan bağlantıyı artırarak, uluslararası pazarları bir araya getirmiş, bu durum işletmeler için, içinden çıkılmaz bir durum yaratmışsa da “Teknoloji Yönetimi” ile bu sorun giderilmeye çalışılmıştır. Kavramsal olarak hazırlanan bu çalışma ile sorun teşkil eden teknoloji yönetimi konusu detaylı bir şekilde ele alınarak, konunun anlaşılması ve başarıyla uygulanabilmesi için öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Teknoloji; Teknoloji Yönetimi; Bilişim Teknolojisi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akın, Bahadır; Küresel Rekabet Ortamında Teknoloji Yönetimi ve...,Basılmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1998.

Akın, Bahadır; Yeni Ekonomi, Strateji, Rekabet, Teknoloji Yönetimi, Çizgi Kitapevi, 1.Baskı, Konya, Aralık 2001.

Aktan, Coşkun Can; “Bilgi Çağında Yönetim”, Değişim 97 Semineri,MESS Yayınları, Yayın No:262,Kasım 1997.

Albert, Michael, Robin Hahnel; Geleceğe Bakmak; 21.Yüzyıl İçin Katılımcı Ekonomi, Çeviren: Osman Akınhay, Ayrıntı Yayınları, Yayın no:97, 1.Baskı, İstanbul, 1994.

Barutçugil, İsmet; Teknolojik yenilik ve Araştırma-Geliştirme Yönetimi, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Yayını, Bursa,1981.

Brown, John Seely; “Research That Reinvents the Corparation”, Harvard Business Review Knowledge Management, HBR Paperback Series, Printed in USA, 1998.

Boorstin, Daniel J.; “İmajın Bir Tarihi-Sahte Olaylardan Asıl Gerçeğe”, Yüzyılın Sonu, Derleyen: Nathan Gardels,Çeviren: Belkıs Çorakçı Dişbudak, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2.Baskı, Mart 1999.

Budak, Gönül; Yenilikçi Yönetim, Yaratıcı Birey, Sistem Yayıncılık, Yayın No: 177, 1.Baskı,İstanbul, 1998.

Compton, W.Dale; Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Çeviren: Gül E.Okudan, Beta Yayınları, yayın No:923, 1.Baskı, İstanbul, Ekim 1999.

Drucker, Peter.; Yeni Gerçekler, Çeviren: Birtane Karanakçı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 6.Baskı, Ankara, 1998.

Drucker, Peter F.; 21. Yüzyıl için Yönetim Tartışmaları, Epsilon Yayıncılık, 1.Baskı, İstanbul, 1999.

Drucker, Peter F.; Kapitalist Ötesi Toplum, Çeviren: Belkıs Çorakçı, İnkılâp Kitapevi, İstanbul 1993.

Düren, A.Zeynep; 2000’li Yıllarda Yönetim, Alfa Yayınevi, Yönetim Dizisi, No:013, 1.Baskı, İstanbul, 2000,

Erkan, Hüsnü; Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Türkiye İş Bankası, Kültür Yayınları, Yayın No: 326, 4.Baskı, Eylül 1998.

Gates, Bill; Dijital Sinir Sistemiyle Düşünce Hızında Çalışmak, Çeviren: Ali Cevat Akkoyunlu, Doğan Kitapçılık, 4.Baskı, İstanbul, Nisan 1999.

Gönen, Emine, Şengül Hablemitoğlu; “Teknoloji ve Etik” Standart Dergisi, Yıl:37, Sayı:439, Temmuz 1998.

Güleç, Kemal; Türkiye’de ve Dünyada Teknolojik Gelişmeler, DPT Yayını, Nisan 1994.

Hançerlioğlu, Orhan; Ekonomi Sözlüğü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1986.

Heilbroner,Robert; Gelecek Vizyonları: Uzak Geçmiş, Dün,Bugün, Yarın, Çeviren: Yavuz Alogan, Cep Kitapları:130, 1.Baskı, İstanbul 1996.

İnceler-Sarıhan, Halime; Rekabette Başarının Yolu-Teknoloji Yönetimi, Desnet Yayınları, Yayın No:002, 1.Baskı, İstanbul, 1998.

Judd, Steward; “Hybrid Managers in Information Technology”, Ed.Richard Ennals And Phil Mydneux, Managing With Information, Spinger-Verlog, London, 1993.

Kazgan, Gülten; Küreselleşme ve Yeni Ekonomik Düzen, Altın Kitapları Yayınevi, 1.Baskı, İstanbul, 1997.

Keser, Aşkın; “Küreselleşen Dünyanın Yeni Geleceği”, Elektronik Ticaret, Derleyen:Veysel Bozkurt, Alfa Yayınları, Yayın No:771, 1.Baskı, İstanbul, Mayıs, 2000.

Kobu, Bülent; Üretim Yönetimi, Beta Yayınevi, İstanbul, 1993.

Manger, Rod F.; Mastering Technology: A Management Framework for Getting Results, The Free Press, New York, 1988.

Maşrap Akıp; Yaratıcı Liderlik, Öncü Kitap, Bilimsel Dizi:1, Ankara, Nisan 1999.

Öğüt, Adem; Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Yayınları, Yayın No:321, 1.Baskı, Ankara 2001.

Özçağlayan, Mehmet; Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişim, Alfa Yayınları, Yayın No: 472, 1.Baskı, İstanbul, 1998.

Senge, Peter; “İğnenin Gözünden”, Geleceği Yeniden Düşünmek, Derleyen: Rowan Gibson, Çeviren :Sinem Gül, Sabah Kitapları, Yayın No: 46, İstanbul, Eylül 1997.

Şimşek, M.Şerif; Teknolojik Değişim ve Sorunları, Atatürk Üniversitesi, İşletme Fakültesi Yayınları, Erzurum, 1975.

Tekin, Mahmut, Tom Burgess, Hasan Kürşat Güleş; Değişen Dünyada Teknoloji Yönetimi, Damla Ofset, Konya 2000.

Tekin, Mahmut , Nuri Ömürbek; Teknolojik işbirliği, Konya 2009

Temel Britanica; Temel Eğitim ve Kültür Ansiklopedisi, Ana Yayıncılık, İstanbul, 1992.

Toffler, Alvin; Üçüncü Dalga, Çeviren: Ali Seden,Altın Kitapları, 3.Baskı, İstanbul, 19.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)