SÜREÇ ODAKLI PROJE PLANLAMA: BİR UYGULAMA

Vahap TECİM, Gülbin SİNAN

Özet


Kuruluşlar değişen koşullara uyum sağlamak için belirledikleri hedefler doğrultusunda projeler oluşturarak planlar yaparlar. Proje hedeflerine nasıl ulaşılacağı planlama aşamasında tanımlanır. Planlama; kapsam planlama, çizelge oluşturma, takım oluşturma, maliyet planlama, risk planlama ve kalite planlama evrelerinden oluşur. Ayrıca hem kuruluşlar hem onların gerçekleştirdikleri projeler süreçlerden oluşur. Faaliyetlerden oluşan süreçler belirli zaman ve maliyet çerçevesinde projelendirilebilir. Bu kavramsal çerçevede süreç odaklı proje planlama açıklanarak, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi eğitim süreci faaliyetlerinin yıllık temelde proje planı oluşturulmuştur. Fakülte çalışanları ile görüşmeler yapılarak faaliyetler listelendirilmiştir. Belirlenen faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi için çalışanlara anket uygulanmıştır. Bilgisayar ortamında belirli programlar kullanılarak, anketlerden elde edilen bilgiler ile oluşturulan faaliyet şeması çerçevesinde süreçler belirlenerek, yıllık eğitim proje planı ve süreç akış şemaları oluşturulmuştur. Bu çalışmada oluşturulan ve süreç akış şemalarının kullanıcıları fakülte personelidir. Bu şekilde fakülte faaliyetlerinin etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlayacak yapı oluşturulmuştur.

Süreç Odaklı Proje Planı yapılırken kullanılan programlar; Microsoft Excel, Microsoft Project, WBS Chart Pro


Anahtar Kelimeler


İş Süreci Yönetimi; Proje Planlama; Süreç Odaklı Proje Planlama; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AGUILAR, R. S. (2004). Business Process Modelling: Review and Framework, Int. J. Production Economics, 90, (s: 129–149)

ALBAYRAK, B. (2005). Proje Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım

BIAZZO, S. (2002). Process Mapping Techniques and Organizational Analysis, Business Process Re-engineering & Management Journal, Vol: 8, No: 1, (s: 42-52).

CLEAND, D.I., IRELAND, L.E. (2002). Project Management Strategic Design and Implementation, The Mc Graw Hill Comp.

CLELAND, D. I., KING W. R. (1975). Systems Analysis and Project Management, Mc Graw Hill

DOĞAN, Ö.İ., TOPOYAN M., TÜTÜNCÜ Ö. (2004). Süreçlerle Yönetim ve Bir Hizmet İşletmesi Uygulaması, Selçuk Üniversitesi IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler

GRAHAM, BEN B. (2004). Detail Process Charting: Speaking The Language of Process, John Wiley & Sons.

HARRINGTON, H. J. (1991). Business Process Improvement The Breakthrough Strategy for Total Quality, Productivity and Competitiveness, Mc Graw Hill, Inc.

HARRIGTON, H. J. (1995). The New Model for Improvement- Total Improvement Management, Business Process Re-engineering & Management Journal, Vol: 1, No: 1, (s: 31-43).

JACKA, J. M., KELLER P. J., (2002). Business Process Mapping: Improving Customer Satisfaction, John Wiley & Sons Inc.

KERZNER, H. (2003). Project Management: A System Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons.

KILIÇ, R., TÜRKER E. (2005). Süreç Yönetiminin EFQM Mükemmellik Modelindeki Önemi, http:// www.mevzuatdergisi.com/2005/03a/01htm (12.04.2008)

KIRIKOVA, M., MAKNA J. (2005). Reanissance of Business Process Modelling: httpwww.springerlink.com (09.05.2008)

LEWIS, J. P. (2001). Project Planning, Scheduling and Control: A Hands On Guide to Bringing Projects in On Time and On Budget, Mc Graw Hill

MAYLOR, H.(2003). Project Management, Financial Times Prentice

MILOSEVIC, D. Z.(2003). Project Management Tool Box, John Wiley & Sons Inc.

OULD, M. (1995). Business Process Modelling and Analysis For Re-engineering and Improvement, John Wiley & Sons Ltd

PINKERTON, W. J. (2003). Project Management (Achieving Project Bottom Line Success), Mc Graw Hill.

SAYIN, E. (2006). İşletmelerin Yeniden Yapılanmada Kullanabilecekleri Süreç Modelleme Yöntemleri.http://www.mevzuatdergisi.com/2006/04a/02.htm (13.05.2008)

Survey and Methodology: IEEE Transactions on Engıneerıng Management, Vol: 42, No: 2, (s: 119-128).

STUCKENBRUCK, L. C. (1981). The Implementation of Project Management (The Proffesional Handbook), Addison-Wesley Pub. Com.

TOMCZYK, C. A. (2005). Project Managers Spotlight on Planning, Sybex, Incorporated

WESTLAND, J. (2006). Project Management Life Cycle, Kogan Page.

WYCOSKI, R. (2004). Project Management Process Improvement, Artech House Incorporated.

WYCOSKI, R. K., MCGARRY R. (2003). Effective Project Management, Wiley Publishing Inc.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)