AVRUPA BİRLİĞİ VE E-DEVLET ÖNCELİKLERİ AÇISINDAN CBS TABANLI DEĞERLEME HARİTALARININ ÜRETİMİ

Çağatay ULUÇAY, Vahap TECİM

Özet


“Bilgi” Kavramı, yüzyıllar boyunca toplumların sosyal ve ekonomik gelişmelerinin odak noktasında yer almıştır. Ancak günümüzde bilginin üretim, yayılma ve kullanım olgularını gibi mevcut tüm kalıplarını değiştiren bir süreçle karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Bu değişimin önemli bir unsurunu da devletin sunduğu hizmetlerin farklılaşan boyutları oluşturmaktadır. 2000 yılı içinde Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen Avrupa Birliği zirvesi sonucunda oluşturulan Lizbon Stratejisi de aslında Bilgi toplumu oluşturulması sürecine ulaşma yollarını ortaya koyarken, temel olarak, bilginin bahsedilen değişim rolünü açıklamaya çalışmaktaydı. Her geçen gün kullanım alanları genişleyen taşınmaz değerlemesi genel anlamda; vergi hesaplamaları, kamulaştırma, özelleştirme, toprak düzenlemesi gibi kamusal, sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık gibi özel sektör amaçlı kullanılmakla birlikte, geçtiğimiz günlerde yasalaşan mortgage sisteminin devreye girmesiyle çok daha önem kazanmıştır. Çalışmanın içeriği olan değer haritaları, belirli bir alandaki taşınmazların toplu olarak değerlendirilip haritalarda gösterilmesi ve bu konuda karar vericilere yardımcı olması mantığına dayandığından, bu süreci ortaya koymak ve yürütmek için yöntem olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojilerinden yararlanma yoluna gidilmiştir. Bunun yanı sıra, yöntemi desteklemesi ve değer kavramına objektif açılımlar kazandırabilmesi için Uluslararası Değerleme Standartları’nın değer haritaları oluşturabilmesi için öngördüğü yöntemlere de temas edilmiştir. Tüm bu öncelikler dikkate alınarak hazırlanan bu çalışmada amaç, taşınmaz değer haritalarının üretilmesi ve yönetimi konusunda önem arz eden hususların Avrupa Birliği ve E-Devlet kavramları ışığında ele alınmasıdır. Bu kapsamda öncelikle değerlemenin işlevleri ve kullanım alanları ortaya konulmuş, ardından oluşması önerilen yapı Avrupa Birliği Bilgi toplumu Politikası ışığında değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


e-Devlet; Coğrafi Bilgi Sistemleri

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALPTÜRK, Ercan. (2007). Soru ve Cevaplarıyla Gayrimenkul Değerleme Rehberi, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.

ARANOFF, Stan. (1995). Geographic Information System: A Management Perspective, WDL Publications, Ottawa

CLARKE, Keith C. (2003). Getting Started With Geographic InformationSystems, Prentice Hall Publications, New Jersey

ÇAKAL, Recep. (2007). Avrupa Birliği Bilgi Toplumu Politikaları, www.dpt.gov.tr, Erişim: 15.10.2007

ÇELEN, Güniz. (2005). Değerleme Uzmanlığı, www.dud.org.tr, erişim: 01.10.2006

DPT (2007). Bilgi Toplumu Stratejisi , www.dpt gov.tr, Erişim: 10.07.2007

ERKAN, Hüsnü. (2000). Bilgi Uygarlığı için Yeniden Yapılanma, İmge Yayınevi, Ankara.

FICEK, Edmund F. Henderson. ; THOMAS P.; JOHNSON, Ross H. (1987). Real Estate Principles and Practices, Merill Publishing Company, Colombus. Uluç Çağatay, Vahap Tecim 28

GÜNGÖR, Eser. (1999). Gayrimenkul Değerlemesi ve Türkiye’de Sermaye Piyasalarında Gayrimenkul Ekspertiz Şirketlerine Yönelik Düzenlemeler

Yapılmasına İlişkin Öneriler, Yayınlanmamış Yeterlilik Etüdü, Ankara

KURAN, N.Hüseyin. (2005). Türkiye İçin E-Devlet Modeli, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlar, İstanbul

LANDIS, John. (1998), “An Owerview of GIS Technology in Real Estate”, GIS in Real Estate, Ed. Gilbert H. Castle, Appraisal Instıtute, USA

RING, Alfred A. (1972), Real Estate-Principles and Practices, Pretince-Hall Inc, New Jersey

RODRIGUES, Maria Joao. (2000). Yeni Bir Yüzyılın Eşiğinde Bir Avrupa Stratejisi İçin Düşünceler, Avrupa’nın Yeni Bilgi Ekonomisi, Dışbank Kitapları,İstanbul

SMITH, Halbert C.; TSCHAPPAT,Carl J.; RACSTER, Ronald L., (1973). Real Estate and Urban Development, Richard D. Irwin İnc, Illionis

TECİM, Vahap. (2001). Coğrafi Bilgi Sistemleri, Temel Kavramlar, Uygulama Alanları, İlkem Ofset Basım Yayım, İzmir

UDES-Uluslararası Değerleme Standartları (2005). www.spk.gov.tr, erişim: 10.10.2006


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)