Üniversite Öğrencilerinin Kent Tatmini ve Bağlılık Duygularının Gelişiminde Kent Deneyimlerinin Rolü

Mutlu UYGUN, Ebru GÜNER, Selçuk KILIÇ

Özet


Özet

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin okudukları kente yönelik deneyimleri ile kent tatmini, kent bağlılığı ve bunların bir sonucu olarak gelişen olumlu ağızdan ağza iletişim (AAİ) davranışları arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yürütülmüştür. Nicel yöntemden yararlanılan araştırmada, Aksaray Üniversitesi’nde okuyan 861 öğrenciden amaca yönelik ölçeklerden yararlanılarak oluşturulmuş bir anket yoluyla kolayda örnekleme yöntemine göre veri toplanmıştır. Toplanan veriler, SPSS istatistik yazılım programı yoluyla betimsel istatistiklerden, faktör analizinden, çok değişkenli varyans analizinden (MANOVA) korelasyon analizinden (Pearson) ve standart çoklu regresyon testinden yararlanarak analiz edilmiştir. Analiz sonucu üniversite öğrencilerinin kent deneyimlerinin halkın olumsuz bakış açısına yönelik deneyimler, kentin fiziksel çevre koşullarına yönelik deneyimler, kentteki barınma deneyimleri, kentteki sosyal yaşam deneyimleri, ulaşım deneyimleri ve kentin olumsuz ekonomik koşullarına yönelik deneyimler olmak üzere altı boyutta ele alınabileceği belirlenmiştir. Sonuçlar, bu deneyimlerle kente yönelik tatmin, bağlılık duyguları ve AAİ davranışları arasında istatistiksel olarak görece orta düzeyli ilişkiler olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca araştırmada, bu deneyimlerin bazı kişisel özelliklere bağlı olarak yer yer farklılaştığı; kent tatmini, bağlılığı ve olumlu AAİ davranışı açısından en önemli kent deneyimlerinin kentin fiziksel çevre koşullarına, sosyal yaşama ve halkın olumsuz bakış açısına yönelik deneyimler olduğu belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Kent Deneyimleri; Kent Tatmini; Kent Bağlılığı; AAİ Davranışı; Üniversite Öğrencileri / Urban Experiences; Urban Satisfaction; Urban Attachment; WOM Behavior; University Students

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abubakar, B., Shanka, T. & Nkombo Muuka, G. (2010). Tertiary education: An investigation of location selection criteria and preferences by international students–the case of two Australian universities. Journal of Marketing for Higher Education, 20 (1), 49-68.

Akçakanat, T., Çarıkçı, İ. & Dulupçu, M. A. (2010). Üniversite öğrencilerinin bulundukları il merkezine ekonomik katkıları ve harcama eğilimleri: Isparta 2003-2009 yılları örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22 (2), 165-178.

Allinson, J. (2006). Over educated, over exuberant and over here? The impact of students on cities. Planning Practice and Research, 21 (1), 79-94.

Babbie, E., R. (2007). The practice of social research (11th Ed.). Belmont, CA: Thomson / Wadsworth

Bilgin Turna, G. (2015). Being a university student in a small city: Students’ perception of Rize / Turkey. VF AST Transaction on Education and Social Sciences, 7 (1), 73-75.

Brandt, C. & Mortanges, P. C. (2011). City branding: A brand concept map analysis of a university town. Place Branding Public Diplomacy, 7 (1), 50-63.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (13. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Charles, D. (2006). Universities as key knowledge infrastructures in regional innovation systems. Innovation, 19 (1), 117-130.

Chatterton, P. & Goddard, J. (2000). The response of higher education institutions to regional needs. European Journal of Education, 35 (4), 475-496.

Coca-Stefaniak, J.A., Parker, C., Quin, S., Rinaldi, R. & Byrom, J. (2009). Town centre management models: A European perspective. Cities, 26 (1), 74-80.

Cubillo, J.M., Sanchez, J. & Cervino, J. (2006). International students’ decision-making process. International Journal of Education Management, 20 (2), 101-115.

Darchen, S. & Tremblay, D.-G. (2010). What attracts and retains knowledge workers/students: the quality of place or career opportunities? The case of Montreal and Ottawa. Cities, 27, 225-233.

Field, A., (2005). Discovering statistics using SPSS. London: Sage Publications.

Freire, J. R. (2009). Local people: A critical dimension for place brands. Journal of Brand Management, 16 (7), 420–438.

Green, S.B., Salkind, N. J. & Akey, T. M. (2000). Using SPSS for Windows Analyzing and Understanding Data. New Jersey: Prentice Hall

Gruber, T., Fuß, S., Voss, R. & Gla¨ser-Zikuda, M. (2010). Examining student satisfaction with higher education services. International Journal for Public Sector Management, 23 (2), 105-123.

Guhathakurta, S. & Stimson, R.J. (2007). What is driving the growth of new ‘‘Sunbelt’’ metropolises? Quality of life and urban regimes in Greater Phoenix and Brisbane–South East Queensland Region. International Planning Studies, 12 (2), 129–152.

Halterbeck, M. & Conlon, G. (2015). The economic and social impact of Cardiff University. London.

Harris, R. I. (1997). The impact of the Universtiy of Portsmouth on the local economy. Urban Studies, 34 (4), 605-626.

Hidalgo, M. C. & Hernandez, B. (2001). Place attachment: conceptual and empirical questions. Journal of Environmental Psychology, 21, 273–281.

Hinton, P. R., Brownlow, C., McMurray, I. & Cozens, B. (2004). SPSS explained. London & New York: Taylor & Francis Group.

Hubbard, P. (2009). Geographies of studentification and purpose built student accommodation: Leading separate lives?. Environment and Planning, 41, 1903-1923.

Huggins, R. & Cooke, P. (1997). The economic impact of Cardiff University: Inovation, learning and job generation. Geo Journal, 41 (4), 325-337.

Huggins, R. & Johnston, A. (2009). The economic and innovation contribution of universities: A regional perspective. Environment and Planning C: Government and Policy, 27 (6), 1088-1106.

Insch, A. & Florek, M. (2008). A great place to live, work and play: Conceptualising place satisfaction in the case of a city’s residents. Journal of Place Management and Development, 1 (2), 138-149.

Insch, A. & Sun, B. (2013). University students’ needs and satisfaction with their host city. Journal of Place Management and Development, 6 (3), 178-171.

Insch, A. (2010). Managing residents’ satisfaction with city life: Application of importance-satisfaction analysis. Journal of Town & City Management, 1, (2), 164-174.

Kalaycı, Ş. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (1 ed.). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. A. & Wong, V. (1999). Principles of Marketing. Prentice Hall Europe: New Jersey.

Neuman, W. L. (2000). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn and Bacon.

Ng, S. L. (2005). Subjective residental environment its implications for quality of life among university students in Hong Kong. Social Indicators Research, 71, pp.467-489

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory (2nd Edt). New York: McGraw-Hill.

Öztürk, S., Torun, İ. ve Özkök, Y. (2011). Anadolu’da kurulan üniversitelerin illerin sosyo-ekonomik yapılarına katkıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 145-158.

Pallant, J.(2007). A Step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (Third Edition). New York: McGraw Hill, Open Uniersity Press.

Petruzzellis, L. & Romanazzi, S. (2010). Educational value: How students choose university: Evidence from an Italian university. International Journal of Educational Management, 24 (2), 139-158.

Price, I., Matzdorf, L. & Agahi, H. (2003). The impact of facilities on student choice of university. International Journal of Educational Management, 21 (10), 212-222.

Santos, L. D., Martins, I. & Brito, P. (2007). Measuring subjective quality of life: A surveyto Porto’s Residents. Applied Research in Quality of Life, 2, 1-64.

Scannell, L. & Gifford R. (2010). The relations between natural and civic place attachment and pro-environmental behavior. Journal of Environmental Psychology, 30, 289–297.

Stedman, R. C. (2002). Towards a social psychology of place: Predicting behavior from place-based cognitions, attitude, and identity. Environment and Behavior, 34 (5), 561–581.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L.S. (2007). Using multivariate statistics (5th Edt.). Boston: Pearson Education.

Tösten, R. Çenberlitaş, İ. ve Gökoğlan, K. (2013). Dicle üniversitesi öğrencilerinin harcama analizi ve Diyarbakır ekonomisine katkısı. Dicle Üniversitesi SBE Dergisi, 5 (10), 90-114.

Ural, A. & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Uygun, M. (2015). Müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, (Ed. Yavuz Odabaşı). Perakendecilikte müşteri ilişkileri yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, ss.142-170.

Wells, I. (1991). Town centre management: a future for the High Street. Geographical Papers, No. 109, University of Reading, Reading.

Whyatt, G. (2004). Town centre management: how theory informs a strategic approach. International Journal of Retail and Distribution Management, 32, (7), 346–353.

Williams, A., Kitchen, P., Randall, J. & Muhajarine, N. (2008). Changes in quality of life perceptions in Saskatoon, Saskatchewan: Comparing survey results from 2001 and 2004. Social Indicators Research, 85 (1), 5-22.

Zenker, S. & Beckman, S. C. (2013). My Place is not your place-different place brand knowledge by different target groups. Journal of Place Management and Developlant, 6, (1), 6-17.

Zenker, S. & Rutter, N. (2014). Is satisfaction the key: The role of citizen satisfaction, place attachment an place brand attitude on positive citizenship behavior. Cities, 38, 11-17.

Zenker, S. (2009). Who’s your target? The creative class as a target group for placebranding. Journal of Place Management and Development, 2 (1), 23–32.

Zenker, S., Petersen, S. & Aholt, A. (2013). The citizen satisfaction index (CSI): evidence for a four basic factor model in a German sample. Cities, 31, 1-9.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)