Ağızdan Ağıza İletişim ile Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Tercih Etme Davranışı Arasındaki İlişki

Sevilay USLU DİVANOĞLU

Özet


Ağızdan ağıza iletişim bir ürün, hizmet, alışveriş merkezi ya da markaya ilişkin belirli deneyimleri olan ve ticari bir beklentiye sahip olmayan biriyle söz konusu ürün, hizmet, alışveriş merkezi ya da markayla ilgili bilgi edinmek isteyen kişi arasında meydana gelen bilgi transferini ifade eder. Bu süreçte satın alma davranışını olumlu ya da olumsuz manada tetikleyen, tabiri caizse tutunduran olgunun ticari kaygısı olmayan bir bilgi kaynağından alınıyor olması, firma tarafından yapılan olağan tutundurma faaliyetlerine göre etkinliğini ve inandırıcılığını ciddi ölçüde arttırmaktadır. Ancak söz konusu iletişimin nesnel ve genellenebilir bir yapısının olup olmadığı tartışmalıdır. Dolayısıyla bu iletişim esnasında cinsiyet, yaş, eğitim ya da gelir durumu gibi demografik özelliklerin etkinliği ile alışveriş merkezleri hakkında ağızdan ağıza iletişim ve genel manada ağızdan ağıza iletişimin söz konusu özellikler itibariyle ne ölçüde farklılaştığı bu çalışmanın motivasyonunu oluşturmaktadır. Bu doğrultuda ağızdan ağıza iletişim genel manada ve alışveriş merkezi bağlamında demografik özellikler açısından incelenmiş ve söz konusu olgunun bu özellikler kapsamında farklılaşmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan ise tüketicilerin düşüncelerinin ağızdan ağıza iletişimi etkilediği ve ağızdan ağza iletişimin de tüketicilerin bağlılık düzeyini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Ağızdan Ağıza İletişim; Tüketici Davranışları; Alışveriş Merkezi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Alagöz, B.S. (2008). A New Strategy in Marketing: Buzz. 4th International StrategicManagement Conference, June 19‐21, Sarayovo, Bosnia‐Herzegovina, 351‐357.

Anderson, Eugene W. (1998), "CustomerSatisfaction and Word of Mouth," Journal of Service Research, 1 (1), 5-17

Argan, M.,& Tokay Argan, M. (2006). Viral pazarlama veya internet üzerinde ağızdan ağıza reklam: kuramsal bir çerçeve.

Brown, J.,Broderick, A. J., & Lee, N. (2007). Word of mouth communication within online communities: Conceptualizing the online social network. Journal of interactive marketing, 21(3), 2-20.

Buttle, F. A. (1998). Word of mouth: understanding and managingreferralmarketing. Journal of strategicmarketing, 6(3), 241-254.

Cengiz, E. (2009). Satın alma kararlarında ailedeki eşlerin etkisi ve bu etkiyi şekillendiren değişkenler. Atatürk Üniversitesi

Christiansen, T.,&Tax, S. S. (2000). Measuringword of mouth: thequestions of who and when?.Journal of Marketing Communications, 6(3), 185-199. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(1), 207-229.

Cialdini, R. (2013). İknanın Psikolojisi. (Fevzi Yalım, Çev). Mediacat Yayıncılık

Day, G. S. (1971). “AttitudeChange, Media, and Word of Mouth,” Journal of AdvertisingResearch, 11 (6), 31-40

De Matos, C. A.,&Rossi, C. A. V. (2008). Word-of-mouthcommunications in marketing: a meta-analyticreview of theantecedents and moderators. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(4), 578-596.

Deb, M. (2012). Evaluation of customer'smallpreferences in Indiausingfuzzy AHP approach. Journal of Advances in Management Research, 9(1), 29-44.

Dichter, E. (1966). {How word-of-mouthadvertisingworks}. Harvard businessreview, 44(6), 147-160.

Doh, S. J.,&Hwang, J. S. (2009). How consumersevaluateeWOM (electronicword-of-mouth) messages. CyberPsychology&Behavior, 12(2), 193-197..

Goyette, I.,Ricard, L., Bergeron, J., &Marticotte, F. (2010). e‐WOM Scale: word‐of‐mouthmeasurementscalefor e‐servicescontext. CanadianJournal of AdministrativeSciences/RevueCanadiennedesSciences de l'Administration, 27(1), 5-23.

Gruen, T. W.,Osmonbekov, T., &Czaplewski, A. J. (2006). eWOM: Theimpact of customer-to-customeronlineknow-how exchange on customervalue and loyalty. Journal of Business research, 59(4), 449-456.

Harrison-Walker, L. J. (2001). Themeasurement of word-of-mouthcommunication and an investigation of service quality and customer commitment as potentialantecedents. Journal of service research, 4(1), 60-75.

Herr, P. M.,Kardes, F. R., & Kim, J. (1991). Effects of word-of-mouth and product-attributeinformation on persuasion: An accessibility-diagnosticityperspective. Journal of consumerresearch, 17(4), 454-462.

Hogan, J. E.,Lemon, K. N., &Libai, B. (2004). Quantifyingtheripple: Word-of-mouth and advertisingeffectiveness. Journal of AdvertisingResearch, 44(03), 271-280.

İnan, E. A. (2012). İnternet Çağında Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Yeniden Yükselişi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 191-204.

Karaoğlu, H.. (2010) Ağızdan ağıza pazarlamanın tüketici satın alma kararları üzerine etkisi ve borusan Telekom çalışanları üzerine bir araştırma, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kadir Has üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Keller, E. (2007). Unleashingthepower of word of mouth: Creatingbrandadvocacytodrivegrowth. Journal of AdvertisingResearch, 47(4), 448-452.

Khraim, H. S. (2011). TheWillingnesstoGeneratePositive Word of Mouth Marketing: The Case of Students in PrivateUniversities in Jordan. PertanikaJournal of SocialSciences&Humanities, 19(2), 273-289.

Kutluk, A. &Avcıkurt, C. (2014). Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Müşterilerin Satın Alma Karar Süreçlerine Etkisi ve Bir Uygulama; İstanbul Seyahat Acenteleri Örneği.

Learn, W. W. H. Y. T. (2013). Word Of Mouth: WhatWeKnow And WhatWeHave Yet ToLearn. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction&ComplainingBehavior, 26, 3-18.

Moorman, C.,Zaltman, G., &Deshpandé, R. (1992). Relationships between providers and users of market research: the dynamics of trust within and between organizations. Journal of Marketing Research, 29(3), 314–339.

Özaslan, Y.,& Uygur, S. M. (2014). Negatif Ağızdan Ağıza İletişim (Wom) Ve Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (E-Wom): Yiyecek-İçecek İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. AtaturkUniversityJournal Of Economics&AdministrativeSciences, 28(3).

Sarıışık, M.,& Özbay, G. (2012). Elektronik Ağızdan Ağiza İletişim Ve Turizm Endüstrisindeki Uygulamalara İlişkin Bir Yazın İncelemesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), 1-22.

Sweeney, Jillian C.,Soutar Geoffrey, N., Mazzarol, Tim.(2008). Factors İnfluencing Word Of Mouth Effectiveness: Receiver Perspectives, EuropeanJournal of Marketing, 42(34), 344-364.

Tayfun, A., Yıldırım, M., & Kaş, L. (2013). Turistlerin Turistik Ürün Tercihlerinde Ağızdan Ağıza İletişimin Rolü: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and GastronomyStudies, 1(2), 26-38.

Uygun, M., Taner, Ö. Ö., & Özbay, S. (2011). Tüketicilerin Hizmet Deneyimleri ile Ağızdan Ağıza İletişim Davranışları Arasındaki İlişkiler. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2).

Yozgat, U. &Deniz, R. B. (2009). “Ağızdan Ağıza Pazarlama (AAP) Olumlu ve Olumsuz Tavsiyelerin Tüketicilerin Ürün Satınalma Kararları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Üniversite Gençleri Üzerinde Bir Araştırma”. 14. Ulusal Pazarlama Kongresi BozokÜniversitesi: 308-317

Yılmaz, E. (2011). Sağlık Hizmetlerinde Ağızdan Ağıza Pazarlama. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)