Avrupa Kentsel Şartı’nın Kentlerdeki Özürlü Ve Sosyo-Ekonomik Bakımdan Engellilere Yönelik İlkeleri Ve Bursa Kentinde Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Erişilebilirliği

Sanem BERKÜN

Özet


Her bireye; bedensel yetersizlikleri dikkate alınmadan eşit hak ve olanakların sunularak, toplum yaşamının tüm alanlarına tam katılımlarının sağlanması çağdaş toplum ve sosyal devlet olmanın öncelikli gereğidir. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesinde, engellilerin kent mekânlarını kullanırken ve kent içi yolculuklarında karşılaştıkları fiziksel, psikolojik ve ekonomik engellerin kaldırılması, büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda “herkes için erişilebilir” bir kent tasarımı geliştirilmelidir. Bursa ülkemizin büyük, sanayileşmiş ve gelişmiş bir kentidir. Bununla birlikte Bursa’da engellilerin toplum yaşamına tam katılımlarının önündeki engellerin tümüyle kaldırıldığını söylemek, ne yazık ki mümkün değildir. Üç bölümden oluşan çalışmanın ilk iki bölümünde, Avrupa Kentsel Şartı’nın kentlerdeki engellilere yönelik ilkeleri ve engellilerin kent mekânlarını kullanırken ve kent içi yolculuklarında karşılaştıkları engeller üzerinde durulmuş, üçüncü bölümde ise, Bursa Engelliler Meclisi üyeleri tarafından Bursa’da 205 kamu kurum ve kuruluşu üzerinde yapılan incelenme ve izleme raporu sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


Engelliler, Erişilebilirlik, Avrupa Kentsel Şartı, Kentli Hakları, Bursa

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALTAN Ömer Zühtü (1998) “Kota Tekniği Ve Kota Oranlarının Yükseltilmesinde Ülkemizde Daha Çok Sakatın İstihdam Edilebilmesine Yardımcı Olabilir mi?”, Mercek Dergisi, MESS, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ss. 25-33.

ALTAN Ömer Zühtü (1990) Sakatlar Ve Türkiye’de Çalışma Sorunları, Eskişehir, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yayınları, Yayın No: 146, Eskişehir.

AYSOSY Mehmet (2004) Avrupa Birliği Sürecinde Özürlüler Politikası, Açı Kitapları, İstanbul.

BLACKBURNS lRobert (1993) Rights of Citizenship, Mansell, England.

BULDURUR, M.A. ve YAVAŞ, H. (2007) “Kentsel Mekanın Özürlülerce Kullanımının Değerlendirilmesi” Öz - Veri Dergisi, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 911 – 925.

BURCU, E. (2007) Türkiye’de Özürlü Birey Olma Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sınırları Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi (2011) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Engellilere Uyumu Konusunda Mevcut Durum İnceleme Raporu, Bursa.

CAN, T. ve KİTİŞ, A. (2009) “Çevresel Durum Özürlüyü Nasıl Etkiler?”, Öz - Veri Dergisi, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara, Cilt: 6, Sayı: 1, s. 1363 – 1375.

FIRAT, S. (2009) “Engelsiz Bir Kent Tasarlamada Yerel Politikaların Önemi”, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, s. 57 – 68.

FIRAT, S. (2008) “Belediyelerin Engellilere Dönük Sosyal Hizmet Projeleri”, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Ankara, Cilt: 19, Sayı: 1, s. 89 – 100.

GARTNER Alan and JOE Tom (1987) Images of the Disabled, Disabling İmages, New York, NY: Praeger

GÖKTÜRK, A. (1997) “Avrupa Kentsel Şartı ve Türkiye’den Bir Örnek: Ankara”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt: XXI, Sayı: 200, s. 80 – 87.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, (1996), Avrupa Kentsel Şartı, Çev. Zerrin Yener ve Kumru Arapkirlioğlu, Ankara, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayını.

II. Özürlüler Şurası Yerel Yönetimler ve Özürlüler Komisyon Raporları ve Genel Kurul Görüşmeleri (2005) T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara.

KAPLAN, H. ve ULVİ, H. (2009) “Engellilerin Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Karşılaştıkları Kaza Riskleri: Konya Kent Merkezleri Örneklemi”, Öz - Veri Dergisi, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara, Cilt: 6, Sayı: 2, s. 1453 – 1512.

KOLAT, S. (2010) Avrupa Birliği Sosyal Politikası Çerçevesinde Özürlülere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele ve Türkiye’deki Yansımaları, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayını, Ankara.

METE, Cem (2008)“Economic Implications of Chronic Illness and Disability in Eastern Europe and the Former Soviet Union”, The Word Bank.

OKUR, N. (2001) Özürlülere Yönelik Örgütlenmenin İncelenmesi, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayını, Ankara.

ÖZNANECİ, M. (Aslından Çeviren) (2008) Herkes İçin Ulaşılabilirliğin İyileştirilmesi Örnek Uygulama Rehberi, , T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayını, Ankara.

PALABIYIK, H. (2004) "Avrupa Kentsel Şartı", Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Anlaşmaları, Ed: Z. Toprak, H. Yavaş, M. Görün, Birleşik Yayınları, İzmir, s. 197–253.

PARLAK, B. ve ÖKMEN, M (2008) Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler İlkeler Yaklaşımlar ve Mevzuat, Alfa Akademi Basım Yayım Dağıtım, Bursa.

SEYYAR, Ali (2005) Özürlülere Adanmış Sosyal Politika Yazıları, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Yayını.

SUBAŞIOĞLU, Fatoş (2008) “Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin “Engellilik Farkındalığı” Üzerine Bir Araştırma”, Bilgi Dünyası, Cilt:9, Sayı:2, ss.399-430.

Türkiye Özürlüler Araştırması 2002.

Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı, (2010) T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayını, Ankara.

YILMAZ, Z. (2001) "Avrupa Birliğinde ve Türkiye'de Özürlülerin Mesleki Rehabilitasyon Uygulamaları" Yayımlanmamış Özürlüler Uzmanlığı Tezi, Ankara, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Ankara.

(http://www.pirsushaber.com/yasal-sure-doldu-engelliler-sosyal-hayata-donus-yapti-829341n.html , 19.07.2013).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)