2008 Küresel Finansal Krizinin ABD, Avrupa Birliği ve Türkiye Üzerine Makroekonomik Etkilerinin Karşılaştırmalı Analizi

Hakan ACET, Emin EMİN

Özet


2008 küresel finansal krizi, dünya genelindeki etkilerinden dolayı şimdiye kadar yaşanmış büyük ekonomik krizlerin başında gelmektedir. 2007 yılı ortalarında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde konut kredisi piyasasında yaşanan aksaklıklar sonucu ortaya çıkan 2008 küresel finansal krizi, patlak verdiği 2008 yılı Eylül ayından sonra, kısa sürede dünyadaki finansal piyasaları etkilemiş, sonrasında ise reel piyasalarda da büyük bir tahribata yol açmıştır. Finansal krizin bu kadar hızlı yayılmasının nedeni; özellikle 1990’lı yıllardan itibaren sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve ekonomik küreselleşmenin tüm dünya ekonomilerini kapsayacak şekilde artmasıdır. Bu çerçevede çalışmada, 2008 yılında meydana gelen küresel finansal krizinin ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye ekonomileri üzerine etkileri, kriz öncesinde ve sonrasında makroekonomik göstergeler ışığında karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda çalışmada adı geçen ekonomiler için krizden etkilenme derecelerinin ve toparlanma süreçlerinin farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


2008 Küresel Finansal Krizi, Finansal Piyasa, Ekonomik Göstergeler.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Afşar, Muharrem (2011). Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (2), 143-171.

Alantar, Doğan (2008). Küresel Finansal Kriz: Nedenleri ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme. Maliye Finans Yazılar, (81). http://www.finanskulup.org.tr/assets/maliyefinans/81/Dogan_Alantar_Kuresel _Finansal_Kriz_Nedenleri_Sonuclari_MFY81.pdf (Erişim Tarihi: 10.05.2015).

AMB (Avrupa Merkez Bankası) https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html (Erişim Tarihi: 20.04.2015).

Bayır, Musa (2012). 2008 Finansal Krizinde Para Politikası Uygulamaları: Türkiye Örneği (Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu). (2011). Finansal Piyasalar Raporu Aralık 2010 (Rapor No: 20).

Bicerano, Vedat (2010). Finansal Krizler: 1990-2009 Döneminde Seçilmiş Güney Amerika Ülkeleri ile Türkiye’nin Karşılaştırmalı Analizi (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

Bukan, Yılmaz (2013). Ekonomik Kriz Dönemlerinde Sendikalar: 2008 Küresel Krizi Sürecinde Türkiye Örneği (Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

Erdönmez, Pelin A. (2006). Aktif Menkul Kıymetleştirmesi. Bankacılar Dergisi, (57), 75-84.

Eren, Erkan (2010). Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Verilen Notlar Sebebiyle Üçüncü Kişilerin Uğrayabileceği Zararlardan Kaynaklanan Sorumluluğun Hukuki Niteliği. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 4 (2), 111-144.

Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat (Erişim Tarihi: 10.05.2015).

FDIC (Federal DepositInsurance Corporation). https://www.fdic.gov/ (Erişim Tarihi: 24.04.2015).

FED (Federal Reserve). http://www.federalreserve.gov (ErişimTarihi: 28.04.2015).

IMF (Uluslararası Para Fonu). http://www.imf.org/external/index.htm (Erişim Tarihi: 10.05.2015).

Kansu, Aydan (2011). Konut Balonundan Finansal Krize ABD Mortgage Krizi. İstanbul: Scala Yayıncılık.

Karabıyık, Lale ve Anbar, Adem (2010). Küresel Ekonomik Krizin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlar Üzerinde Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (46), 44-57.

KB (Kalkınma Bakanlığı). (2015). Uluslararası Ekonomik Göstergeler.

Kutlu, Hüseyin A. ve Demirci, Savaş N. (2011). Küresel Finansal Krizi (2007-?) Ortaya Çıkaran Nedenler, Krizin Etkileri, Krizden Kısmi Çıkış ve Mevcut Durum. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (52), 121-136.

McCord, Roisin, Prescott, Edward S. andSablik, Tim (2015). ExplainingtheDecline in theNumber of Banks since the Great Recession. Federal Reserve Bank of RichmnondEconomicBrief. No. EB15-03.

Sertdemir, Sude (2012). 2008 Finansal Krizinin Avrupa Birliği ve Türkiye Üzerine Etkileri (Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

Susam, Nazan ve Bakkal, Ufuk (2008). Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?.Maliye Dergisi, (155), 72-88.

Şahin, Irmak Ö. (2012). Küresel Finansal Kriz ve Sermaye Hareketleri Analizi: Türkiye Örneği (Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

TBB (Türkiye Bankalar Birliği). https://www.tbb.org.tr/tr (Erişim Tarihi: 20.04.2015)

TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği). http://www.tkbb.org.tr/ (Erişim Tarihi: 20.04.2015).

Tokucu, Erkan (2010). Kriz ve Para Politikaları: Para Politikalarının Başarısızlığı Üzerine. Ekonomik Yaklaşım, 21 (76), 31-54.

Topaloğlu, Selman (2013). Küresel Finansal Kriz Ortamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul). http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu). http://www.tuik.gov.tr/Start.do (Erişim Tarihi: 10.05.2015).

Vural, Umut (2013). Geleneksel Olmayan Para Politikalarının Yükselişi (Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara). http://tcmb.gov.tr/ adresinden edinilmiştir.

Yaprak, Şenol (2009). Ekonomik Krizlerin İstihdama Yansıması. Ekonomi Bilimler Dergisi, 1 (2), 41-54.

WB (Dünya Bankası). http://www.worldbank.org/ (Erişim Tarihi: 10.05.2015).


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)