ÇEVRE AÇISINDAN JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMI VE İL ÖZEL İDARELERİNİN SORUMLULUKLARI

Abdülkadir MAHMUTOĞLU, Ferruh SEÇER

Özet


Jeotermal enerji, Türkiye’nin yenilenebilir ve yerel, önemli bir enerji kaynağıdır. Türkiye jeotermal enerjinin doğrudan kullanım uygulamalarında dünyada beşinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de jeotermal akışkanların başlıca kullanım alanını, merkezi konut ısıtmacılığı ve termal turizm teşkil etmekte olup, geniş çaplı ilk merkezi ısıtma sistemleri jeotermal enerjiye dayalı olarak kurulmuştur. Doğru uygulama ve teknoloji seçimi yapıldığında, jeotermal merkezi ısıtma sistemleri ilk yatırım ve işletme giderleri açısından en ucuz ve çevreye en duyarlı sistemlerdir. Türkiye’de Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular hakkındaki Kanun ile İl Özel İdarelerine yetki, görev ve sorumluluk verilmiştir. Bu kanunla, jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir şekilde aranması, araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi,  çevre  ile  uyumlu  olarak  ekonomik  şekilde  değerlendirilmesi  ve  terk edilmesi ile ilgili hususlar düzenlenmiştir.

Anahtar Kelimeler


Jeotermal enerji; İl Özel İdareleri; Çevre kirliliği

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ABD (1996). Enerji Bakanlığı Jeotermal Enerji Strateji ve Hedefleri Raporu, Geothermal Education Office, Steam Press Journal., 1993, USA, aktaran DPT Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Enerji Hammaddeleri Alt Komisyonu Jeotermal Enerji Çalışma Grubu Raporu, (1996), Ankara.

DEMİREL, Mehmet (1998). Jeotermal Enerjinin Yerleşim Alanlarına Ekonomik Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

DPT (2009a). Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Enerji Hammaddeleri Alt Komisyonu Jeotermal Enerji Çalışma Grubu Raporu , DPT, Ankara.

DPT (2009b). Türkiye Jeotermal Enerji Envanteri, DPT, Ankara.

DPT (2001). 8. Beş yıllık Kalkınma Programı, Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Enerji Ham maddeleri Alt Komisyonu Jeotermal Enerji Çalışma Grubu Raporu, DPT, www.dpt.gov.tr/18.06.2009. Ankara.

DURGUT, Kadir (2005). Dünya’da ve Türkiye’de Jeotermal Enerjinin durumu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze İleri teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Gebze.

ERDEN, Orhan (2002). Türkiye’de Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi ile Klasik Merkezi Isıtma Sistemi Teknolojilerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

FRIDLEIFSSON, Ingvar B. (2000a). “Geotermal Energy For The Benefit Of The People Worldwide”, World Geotermal Congress, Japan.

FRIDLEIFSSON, Ingvar B. (2000b). “Comparison of Geotermal with other Renevables”, IGA NEWS, January-March.

GERAY, Cevat, KELEŞ Ruşen, HAMAMCI, Can, ve diğerleri. (1991). Mahalli İdareler ve Çevre El Kitabı, Çevre projesi yönetimi, Araştırma ve proje grubu çalışması, TODAİE, Ankara.

GÖRMEZ, Kemal (2003). Çevre Sorunları ve Türkiye, Gazi Kitabevi, 3. baskı, Mart 2003, Ankara.

KELEŞ, Ruşen, HAMAMCI, Can (2005). Çevre Politikası, İmge Kitabevi, Mayıs 2005, Ankara.

KELEŞ, Ruşen (1996). Kentleşme Politikası, İmge yayınları, Ankara.

MERTOĞLU, Orhan (2000a). “Türkiye’de Jeotermal Enerji Uygulamaları ve Gelişimi”, Yerel Yönetimlerde Jeotermal Enerji ve Jeoteknik Uygulamalar Sempozyumu Bildirileri, İller Bankası Y., Ankara,

MERTOĞLU, Orhan (2000b). “Jeotermal Isı Sistemlerinde Deneyimlerimiz”, Yeşil Enerji Jeotermal, Sayı.2, Ağustos, Ankara.

MTA (2009). Jeotermal Enerji Değerlendirmesi ve Verileri, http:/www.mta.gov.tr, 07.06.2009.

MTA (2000). Ömer Gecek Jeotermal Sahasının Reenjeksiyon ve Koruma Alanları Raporu, Enerji Ham madde Etüt ve Arama Daire Başkanlığı, Ankara.

OKUL, Ahmet (2001). Jeotermal Merkezi Isıtma sistemleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

ÖZBEK, Toros (2000). “Jeotermal Akışkanların Entegre Olarak Sağlık ve Termal Turizmde Değerlendirilmesi”, Yerel Yönetimlerde Jeotermal Enerji ve Jeoteknik Uygulamaları Sempozyumu Bildirileri, Ankara, İller Bankası Yay.,

ÖZBEK, Toros, DOKUZ, İsmail, CANLAN, Ali ve BAKIR Nilgün, (2000). “Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemlerinde İdari Sorunlar”, sayı 2.

TAFLAN, Serhan (2003). Dünya ve Türkiye’de ki Mevcut Enerji Kaynakları ve Politikaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.

TUNALI, Odil (1995). “Situation in the World”, Wordwatch, July-August, Vol.6 No.4.

YILDIRIM, Selmin (2005). Rüzgar, Güneş ve Jeotermal Enerjinin Türkiye Koşullarında Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2005, Ankara.

YILDIRIM, Yaşar (2003). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Güç Üretiminde Kullanımı ve Çevresel Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2003, Kütahya.

YILMAZ, Ayşegül (1995). Türkiye Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 17.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26939.

İl Özel İdaresi Kanunu, Kanun No: 5302, Kabul Tarihi: 22.2.2005.

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Hakkındaki Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete, 11 Aralık 2007 Salı, Sayı: 26727, Resmi Gazete, 13 Haziran 2007, Sayı: 26551.

Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Kanun Numarası: 2863, Kabul Tarihi: 21.7.1983 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 23.7.1983, Sayı 18113, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 22, Sayfa: 444.

Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu, Kanun Numarası: 5403 Kabul Tarihi: 3.7.2005 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 19.7.2005 Sayı: 25880 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 44.

Yeraltı Suları Hakkında Kanun, Kanun Numarası: 167 Kabul Tarihi: 16.12.1960 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 23.12.1960 Sayı: 10688, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 814.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)