Bir Kamu Hastanesi İçin Acil Servis Simülasyonu ve Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Ölçümü

Hasan SÖYLER, Ali KOÇ

Özet


Acil servisler, hastane organizasyonu içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. 24 saat esasına göre çalışılması, hasta gelişlerinin ve hasta tiplerinin belirsiz olması, birçok alt birime (laboratuar, görüntüleme vs.) sahip olması, hastalara en kısa sürede cevap verilmesi gerekliliği acil hizmet kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, bir kamu hastanesi acil servisinin mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla bir kesikli olay simülasyon modeli oluşturulmuştur. Mevcut durum ile ilgili elde edilen simülasyon sonuçları analiz edilmiştir ve daha sonra hastaların sistemde kalma sürelerini azaltan, birim zamanda hizmet verilen hasta sayısını arttıran ve eldeki kaynakları etkin şekilde kullanmayı sağlayan alternatif senaryolar geliştirilmiştir. Senaryolarda acil servis personelinin düşüncesi, hastanenin mali, personel, yer ve diğer kaynak kısıtları da göz önünde bulundurulmuştur. Mevcut durum ile alternatif 10 senaryonun her biri etkinlik analizi için karar verme birimi olarak kabul edilmiştir. Her bir senaryonun etkinlik skoru veri zarflama analizi ile karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler


Acil Servis; Simülasyon; Veri Zarflama Analizi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Al-Refaie, A.,Fouad, R.H., Li, M.H. ve Shurrab, M. (2013), Applying Simulation and DEA to Improve Performance of Emergency Department in Jordanian Hospital. Simulation Modelling Practice and Theory J., Vol.39, No.1343. DOI: 10.1016/j.simpat.2013.11.010

Anderson, C.,Butcher, C. ve Moureno, A. (2010), Emergency Department Patient Flow Simulation at Health Alliance. Worcester Polytechnic Institute. Worcester MA, USA. ISBN 13: 978-0-12-370523-5

Bakırcı, F. (2006), Üretimde Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü Veri Zarflama Analizi, Ankara: Atlas Yayınları. ISBN:9756574526

Banker, R., Charnes, A. ve Cooper, W., (1984). Some Models For Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science, 30,1078-1092.

Buzkıran, B.Ö. (2012), Veri Zarflama Analizi ile Türkiye’de Organ Nakli Merkezlerinin Performans Kıyaslaması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Charnes, A., Cooper, W., ve Rhodes, E., 1978. Measuring The Efficiency Of Decision Making Units. European Journal Of Operational Research,2, 429-444.

Chin, L. ve Fleisher, G. (1998), Planning Model of Resource Utilization an Academic Pediatric Emergency Department. Pediatric Emergency Care, 14, No.1, 4-9.

Çakar, İ. (2002), Etkinlik Ölçümünde Veri Zarflama Analizi ve Türkiye de Faaliyet Gösteren Aracı Kurumlara İlişkin bir Uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Dengiz, B. (2010), Benzetim Ders Notları. Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Ankara.

Farrell, M.J. (1957), Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society,3, 253-281.

Göktolga, Z.G., Artutu, A. (2011), Sivas İlinde Liselerin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(2),63-78.

Gül, M., Çelik, E., Güneri, A.F., Gümüş, A.T. (2012), Simülasyon ile Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme: Bir Hastane Acil Departmanı için Senaryo Seçimi Uygulaması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 11 (22),1-18.

Jones, M.C. (2013), Using Discrete Event Simulation To Improve The Patient Care Process In the Emergency Department of A Rural Kentuck Hospital, Unpublished Master Thesis. University of Louisville, Kentucky USA.

Keçer, G. (2010), Veri Zarflama Analizi Teori ve Uygulamaları, Ankara: Siyasal Kitapevi Yayınları. ISBN: 9786055582276.

Kirtland, A., J. Lockwood, K. Poisker, L. Stamp, and Wolfe, P. (1995), Simulating and Emergency Department is as Much Fun as, Proceedings of the 1995 Winter Simulation Conference, 1039-1042.DOI: 10.1145/224401.224769.

Kılınç, F.E. (2009), Türk Sigortacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Etkinliğinin Araştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Kumar, A. And Kapur, R. (1989), Discrete Simulation Application-Scheduling Staffforthe Emergency Room. 1989 Winter Simulation Conference Proceedings . IEEE, Washington, DC, 1112-1120. DOI: 10.1145/76738.76880.

Law, A.M.,Kelton, W.D. (2007), Simulation Modeling and Analysis, New York: McGraw-Hill.

Özdağoğlu, A., Yalçınkaya, Ö., Özdağoğlu, G. (2009), Ege Bölgesindeki Bir Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Acil Hasta Verilerinin Simüle Edilerek Analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8 (16), 61-73.

Rosetti, M.D., G.F. Trzcinski, and Syverud, S.A. (1999), Emergency Department Simulation and Determination of Optimal Attending Physician Staffing Schedules. Proceedings of the 1999 Winter Simulation Conference, 1532-1540. DOI: 10.1145/324898.325315

Ruohonen, T. (2007), Improving the Operation of an Emergency Department by Using a Simulation Model. Unpublished Master Thesis. University of Jyvaskyla, Finland.

Saunders, C.E., P.K. Makensand Leblanc, L.J. (1989), Modeling Emergency Department Operations Using Advanced Computer Simulation Systems. Annals of Emergency Medicine, 18 (2), 134-140. DOI: 10.1177/0037549707083111.

Şahin, İ. (1998), Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin İllere Göre Karşılaştırmalı Verimlilik Analizi: Veri Zarflama Analizine Dayalı Bir Uygulama. Yayınlanmamış Doktor Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Uytes (2014), (www.uytes.com.tr/simulasyon/simulasyon.html)

Uzgören, E., Şahin, G. (2013), Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının Performanslarının Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Ölçümü. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(18),91-110, DOI: 10.11122/ijmeb.2013.9.18.148.

Weng, S.J.,Wang,L.M., Tsai, B.S., Chang, C.Y., and Gotcher, D. (2011), Using Simulation and Data Envelopment Analysis in Optimal Healthcare Efficiency Allocations. Proceedings of the 2011 Winter Simulation Conference, pp. 1295-1305. DOI: 10.1109/WSC.2011.6147850

Yavuz, S. (2008), Sistem Simülasyonu Ders Notları. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


Business Source Complete  Open Archives Index  Google Scholar Index  Advanced Science Index (ASI  Open Academic Journals Index (OAJI)